Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

Psycholog szkolny

Psychologiem szkolnym jest pani mgr Monika Liss.

 

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

8.05 - 10.40 PONIEDZIAŁEK
8.05 - 09.45 WTOREK
8.05 - 11.35 ŚRODA
8.05 - 09.45 CZWARTEK

 

 Do zadań psychologa należy w szczególności:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy psychologicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczną - Pedagogiczną w Inowrocławiu, innymi poradniami specjalistycznymi, GOPS w zakresie planowanych do realizacji metod i form pomocy udzielanej uczniom, rodzicom, nauczycielom.

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE
Psycholog pomoże, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Zapraszam
do kontaktu!